شراب سبز


سرمست است و سرخوش...

نه از شراب...

که از حقیقتی که شراب به او آموخت...

سرخی شراب در میان جام میدرخشد و سبزی چشمان تو در میان سرخی شراب...

خیره در جام زیر لب زمزمه می کند:

هیچ شرابی نمیتواند چنان مستم کند که تو را فراموش کنم...

 

/ 1 نظر / 162 بازدید
علی (بابایی)

سبو بشکست و دل بشکست و جام باده بشکست !!! خدایا در سرای ما......................................!!! انشاا... همیشه شادو خرم باشی[گل]